Galeria ASF Czasopisma Kontakt

REGULAMINY KONKURSÓW


REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU ASF 2016


1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.  KATEGORIE KONKURSOWE

3.  ZASADY ZAMIESZCZANIA ZDJĘĆ

4.  ZASADY GŁOSOWANIA

5.  ZASADY WYŁANIANIA PRAC

6.  NAGRODY

7.  DANE OSOBOWE

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


Konkursy ASF mają na celu promocję prac zamieszczonych przez fotografów na stronie www.konkurs.asfashion.eu, które zostaną wyłonione w trakcie trwania konkursu. Promowanie polega na opublikowaniu zdjęć w czasopiśmie ASF International Fine Art Photography.

REGULAMIN określa warunki i zasady według których odbywać się będą Konkursy ASF.

Organizatorem Konkursów  jest ASF Olga Stachwiuk, NIP 542 256 93 40, adres redakcji: ul. S. Starzyńskiego 3, 05-075 Warszawa, adres email: redakcja@asfahion.eu,  wydawca czasopisma "ASF" International Fine Art Photography.

Uczestnik - osoba, która ukończyła 18 lat, zarejestrowała się na stronie www.konkurs.asfashion.eu, zaakceptowała niniejszy regulamin oraz zamieściła zdjęcia  w Konkursie na stronie www.konkurs.asfashion.eu.

Konkursy  przeznaczone są dla wszystkich osób fizycznych, które w dniu uczestnictwa ukończyły 18 lat, dotyczy uczestników oraz osoby głosujące.

W konkursach nie mogą brać udział pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin.

2. KATEGORIE KONKURSOWE

Głosowania w konkursach odbywają się w 6 kategoriach :

* AKT

* PORTRET

* NATURA

* FASHION

* DIGITAL

* DOKUMENT

Konkursy adresowane są do osób zajmujących się fotografią profesjonalnie i amatorsko.

W każdym konkursie w każdej kategorii wyłaniane będzie po 12 zdjęć. Prace wyłonione przez PROMOTORÓW, GOŚCI i REDAKCJĘ  zostaną wydrukowane w czasopiśmie "ASF" International Fine Art Photography. Prace wyłonione drogą głosowania INTERNAUTÓW będą prezentowane na stronach ASF.

3. ZASADY UMIESZCZANIA ZDJĘĆ - UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba która chce wziąć udział w którymkolwiek z Konkursów ASF musi zarejestrować się na stronie www.konkurs.asfashion.eu oraz zaakceptować niniejszy regulamin.  Zarejestrowana osoba, po zalogowaniu się, może umieścić do 3 zdjęć w każdej kategorii. Zamieszczane zdjęcia nie powinny przekraczać wielkości 1 mb. Zdjęcia zamieszczone w konkursie nie mogą być zamienione na inne lub wycofane. Zdjęcia użyte w jednej edycji nie mogą być zamieszczone w innej edycji konkursu.

Zaakceptowanie niniejszego regulaminu, zarejestrowanie się na stronie www.konkurs.asfashion.eu i zamieszczenie zdjęć stanowi zgłoszenie do konkursu, a zamieszczający zdjęcia staje się Uczestnikiem konkursu.

* Zamieszczanie zdjęć w konkursie na stronie www.konkurs.asfashion.eu jest dobrowolne i  nieodpłatne.

* Prace, zamieszczone w konkursie, po zakończeniu każdej edycji zostaną  zarchiwizowane przez    Organizatora wyłącznie dla celów weryfikacji prac zamieszczanych w kolejnych konkursach.

Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem  Organizatorowi przez uczestnika niżej wymienionych oświadczeń, zapewnień i gwarancji:

* Uczestnik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych.

* Uczestnik, który zamieści pracę w konkursie, nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na  wykorzystywanie jego pracy zgodnie z Regulaminem, a w szczególności: na zamieszczanie na stronach internetowych organizatora konkursu, na portalu społecznościowym - fanpage  ASF International Fine Art Photography, na opublikowanie w czasopiśmie  "ASF"  International Fine Art Photography, rozpowszechnianie w elektronicznej  wersji czasopisma,  publikowanie w albumach książkowych, promowanie, na wykorzystywanie zdjęcia  w  organizowanych  przez Organizatora wystawach, galach, akcjach promocyjnych, materiałach reklamujących w/w wydarzenia, na publikowanie w kalendarzach, zamieszczanie na nośnikach danych, powielanie. Zezwolenie o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystywania  zamieszczonego zdjęcia. Wykorzystywanie przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym regulaminem, nie wymaga uzyskiwania od Uczestnika przez Organizatora dodatkowych zezwoleń.

* Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie  praw osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez    Organizatora dla celów organizacji konkursów, wyłaniania laureatów poszczególnych edycji konkursów, a także  do  publikowania tych danych osobowych oraz wizerunku na stronie www.konkurs.asfashion.eu, na  łamach  czasopisma "ASF" International Fine Art Photography, w elektronicznych wersjach  czasopisma, w kalendarzach, albumach  książkowych  wydawanych  przez Organizatora, na  wykorzystywanie ich w organizowanych przez  Organizatora  wystawach, galach, akcjach  promocyjnych, materiałach  reklamujących  w/w  wydarzenia,  zamieszczanie na nośnikach danych.  Podanie danych  osobowych jest dobrowolne.  Uczestnik ma  prawo do wglądu do podanych danych  oraz możliwość ich poprawiania, lub  zażądania ich usunięcia.

* Zamieszczone zdjęcia są wykonane własnoręcznie przez Uczestnika.

* Uczestnik zapewnia, że zamieszczone zdjęcia i publikacja ich nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz chronionych prawem dóbr osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a żadna osoba trzecia  nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w przypadku wykorzystania tych zdjęć  podczas trwania i w celach związanych z konkursem, zapisanych w  niniejszym  REGULAMINIE.

* Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada od osoby/osób uwidocznionych na zamieszczanym  zdjęciu zgodę/zgody na rozpowszechnianie jej/ich wizerunku a w szczególności jej/ich zdjęć    erotycznych na wszystkich znanych polach eksploatacji a w szczególności na: stronach internetowych,  publikację na łamach  czasopism, w  kalendarzach, albumach drukowanych, na promocję prac  autora na wystawach, galach, akcjach  promocyjnych, w materiałach reklamujących  w/w  wydarzenia,  na zapisywanie i rozpowszechnianie na nośnikach pamięci.

* Uczestnik oświadcza, że w dniu zrobienia zdjęcia, osoba lub osoby uwidocznione na zdjęciu miały  ukończone 18 lat. W przypadku zamieszczenia zdjęcia dzieci i osób w wieku poniżej 18  roku życia,  zdjęcia nie mogą mieć charakteru aktu, fotografii erotycznej czy pornograficznej. W przypadku  niespełnienia tych warunków Organizator ma prawo usunąć zdjęcie, a w  przypadku podejrzenia  popełnienia przestępstwa ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów  państwowych. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia i zapewnienia okażą się nieprawdziwe,  Uczestnik oświadcza, iż w przypadku  wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego (cywilnego,  karnego, administracyjnego itp.) przeciwko Organizatorowi w związku z wykorzystaniem wizerunku  modela Fotograf zapłaci Organizatorowi  równowartość  zasądzonych od Wydawcy na rzecz Modela  roszczeń, grzywny, kary itp. cywilnej administracyjnej lub karnej  wraz z kosztami procesu, w tym  kosztów zastępstwa procesowego. Wydawca ma obowiązek powiadomić Fotografa listem poleconym l  lub emailem o prowadzonym przeciwko Wydawcy postępowaniu sądowym w ciągu 7 dni od  otrzymania informacji z sądu pod rygorem utraty prawa żądania zwrotu zasądzonych roszczeń i  kosztów.

* Uczestnik akceptując regulamin, zamieszczając swoje zdjęcie na stronie www.konkurs.asfashion.eu zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności związane z uczestnictwem w konkursie  zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

* Uczestnik oświadcza, iż rozumie, że samo zamieszczenie zdjęć w konkursie nie jest równoznaczne z ich publikacją, rozpowszechnianiem, lub  wykorzystaniem  przez  Organizatora w inny sposób wynikający z niniejszego regulaminu.

* Uczestnik akceptując REGULAMIN oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości.

* Uczestnik oświadcza, iż dane osobowe podane w trakcie rejestracji na stronie www.konkurs.asfashion.eu są prawdziwe.

*   Uczestnik akceptując REGULAMIN zgadza się na otrzymywanie od Organizatora drogą e-mailową, na adres podany przy rejestracji materiałów związanych z Konkursem, a także informacyjnych, promocyjnych oraz reklamowych. Uczestnik po otrzymaniu w/w materiałów ma prawo droga e-mailową poprosić Organizatora o zaprzestanie przesyłania kolejnych materiałów.

4. ZASADY GŁOSOWANIA

Każda osoba głosująca nagradza 3 zdjęcia przyznając im odpowiednio:

1 miejsce - 3 pkt. , 2 miejsce - 2 pkt., 3 miejsce -1 pkt. Głosować można w trakcie trwania konkursu i do 12 dnia po jego zakończeniu. W każdym momencie trwania głosowania można zmieniać przyznane punkty pomiędzy zdjęciami. Każdego dnia głosowania będzie losowana spośród  głosujących osoba, która otrzyma nagrodę – darmowy egzemplarz czasopisma ASF. Osoba, która została wylosowana jednego dnia, zmieniając przyznane już głosy w innym dniu, bierze udział w kolejnym losowaniu które odbywa się w dniu zmiany przyznanych punktów i ma prawo na otrzymanie kolejnej nagrody. Informacja o zakończeniu głosowania zostanie zamieszczona na stronie www.konkurs.asfashion.eu. Aby uniknąć nieprawidłowości w wyłanianiu zwycięskich prac w trakcie głosowania internautów, Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z rejestru osób głosujących i anulowania ich głosów w przypadku , gdy osoby te wykorzystują do zalogowania sie i głosowania tymczasowych skrzynek e-mail.

5.  ZASADY WYŁANIANIA PRAC

W każdej edycji konkursu, w każdej z 6-ciu kategorii wyłonione zostanie po 12 zdjęć w następujący sposób:

3 zdjęcia, które otrzymają najwięcej punktów przyznanych przez głosujących na stronie konkursu    www.konkurs.asfashion.eu.

3 zdjęcia wybrane przez PROMOTORA kategorii,

3 zdjęcia wybrane przez redakcję ASF

3 zdjęcie wybrane przez gościa danej edycji, danej kategorii.

6.  NAGRODY

Prace wyłonione przez PROMOTORÓW, GOŚCI i REDAKCJĘ zostaną opublikowane w czasopiśmie "ASF" International Fine Art Photography. Prace wyłonione drogą głosowania INTERNAUTÓW będą prezentowane na stronie konkurs.asfashion.eu i innych stronach ASF.

Każdy Uczestnik, którego zdjęcie zostało wyłonione w konkursie, otrzyma egzemplarz czasopisma ASF, w którym zostało ono wydrukowane.

Każda wylosowana osoba głosująca otrzymuje darmowy egzemplarz dwumiesięcznika "ASF" International Fine Art Photography, który zostanie opublikowany po zakończeniu konkursu w którym osoba głosująca została wylosowana.

Informacja o wszystkich nagrodzonych osobach będzie umieszczana na bieżąco na stronie www.konkurs.asfashion.eu w zakładce "LAUREACI". Każda osoba nagrodzona będzie poinformowana o tym fakcie mailowo na adres poczty elektronicznej podany przez uczestnika konkursu lub osobę głosującą podczas rejestracji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do przyznania, dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Organizator oświadcza, iż nagrody, zostaną wydane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z  2010r. Nr 51, ze zmianami).

Nagrody zostaną wręczone osobiście, przesłane pocztą.

Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagród na równowartość pieniężną, oraz na zmianę przyznanej nagrody na inną.

Uczestnikowi, którego zdjęcie zostanie wyłonione w konkursie, Organizator ma prawo przesłać drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji umowę LICENCYJNĄ PEŁNĄ.

Uczestnik, który zamieścił zdjęcie w konkursie i otrzymał od Organizatora formularz LICENCJI, zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa jego pracy w procesie wyłaniania do nagród i wyróżnień, rozpowszechniania, drukowania, wystawiania, wykorzystywania w inny sposób wynikający z niniejszego regulaminu przez Organizatora do wydrukowania w 2 egzemplarzach, podpisania i odesłania w/w licencji drogą mailową na adres Organizatora, w terminie do 5 dni od daty otrzymania licencji od Organizatora. Po otrzymaniu przez Organizatora podpisanych egzemplarzy LICENCJI, Organizator prześle Uczestnikowi jeden  z obopólnie podpisanych egzemplarzy. Organizator informuje, iż umowa LICENCYJNA stanowi o przekazaniu ORGANIZATOROWI praw do wykorzystywania zdjęć w ramach niniejszego regulaminu bez wynagrodzenia.

Uczestnik, który zamieścił pracę w konkursie zobowiązuje się, gdy zajdzie taka konieczność, do dostarczenia Organizatorowi  zdjęcia w formacie umożliwiającym publikację go w czasopiśmie "ASF International Fine Art Photography, w kalendarzach, albumach, na potrzeby gali, wystaw, katalogów wystawowych, materiałów promocyjnych w/w wydarzenia.

Uczestnik, którego zdjęcie zostało zamieszczone w konkursie, wyłonione lub wyróżnione, wraz z umową LICENCYJNĄ zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi zgody wyrażonej przez Modela, którego wizerunek utrwalony jest na zdjęciu na rozpowszechnianie  jego wizerunku a w szczególności zdjęć erotycznych na stronie www.konkurs.asfashion.eu, w tym także poprzez publikację na łamach czasopisma "ASF" International Fine Art Photography, w kalendarzach, albumach książkowych wydawanych przez Organizatora, na wykorzystywanie w organizowanych przez Organizatora wystawach, galach innych akcjach promocyjnych, w materiałach reklamujących  w/w wydarzenia, na zapisywanie i rozpowszechnianie na nośnikach pamięci.

Laureat może być zobligowany do wypełnienia oświadczenia dla celów podatkowych, przed otrzymaniem  nagrody, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

7. DANE OSOBOWE

Poprzez rejestrację, zaakceptowanie niniejszego regulaminu i umieszczenie zdjęcia na stronie Organizatora -  www.konkurs.asfashion.eu  Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, dla celów organizacji konkursu, wyłaniania laureatów, oraz możliwości wydania laureatowi przyznanych nagród, do publikowania tych danych w czasopiśmie "ASF" International Fine Art Photography , w innych materiałach i publikacjach Organizatora, na potrzeby wystaw i akcji promocyjnych, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie, utrwalanie, opracowywanie w celach marketingowych, statystycznych, jak również na usuwanie danych osobowych Uczestnika, wysyłania Uczestnikowi informacji związanych z Konkursem i akcjach przeprowadzanych przez Organizatora.

Podanie  wymaganych danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwia Uczestnikowi udział w konkursie.

Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także ich usunięcia. Uczestnik może egzekwować w/w prawa poprzez przesłanie wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w trakcie trwania konkursu jest Organizator w myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych konkursów, formy nagród, zmiany punktów niniejszego regulaminu, bez podawania przyczyn tych zmian.  O zmianach Organizator będzie powiadamiał Uczestników na stronie www.konkurs.asfashion.eu.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może zażądać podania wymaganych danych, a także podania adresu zamieszkania, zameldowania, kopii dokumentów czy numeru telefonu, oraz złożenia określonych oświadczeń.

Organizator ma prawo do usunięcia ze strony konkursu zdjęć, bez podania przyczyny, jeśli uzna, iż opublikowane zdjęcia naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, są sprzeczne z obowiązującym prawem, zawierają treści wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, uznawane powszechnie za obraźliwe, propagujące przemoc, naruszające dobre obyczaje i zasady moralne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, lub całkowitego zaprzestania przeprowadzania konkursów bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Uczestników o podjęciu takiej decyzji na stronie www.konkurs.asfashion.eu,  www.asfashion.eu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

*  wynikające z podania przez Uczestników i osoby głosujące nieprawdziwych danych i wymaganych przez  Organizatora informacji;

* wynikające z naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu;

*  powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich;

* powstałe w wyniku nieuprawnionego kopiowania, modyfikowania, przesyłania, przedrukowywania i innego    wykorzystywania zamieszczonych na stronie www.konkurs.asfashion.eu zdjęć przez osoby trzecie.

Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanych z konkursem w formie pisemnej na adres redakcji Organizatora wraz z uzasadnieniem najpóźniej do 12 dni od dnia zakończenia danej edycji konkursu.

Zgłoszone reklamacje rozstrzyga Organizator w terminie do 12 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji w formie listownej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia reklamacji do redakcji Organizatora.

Decyzja podjęta przez Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną lub listem poleconym.

Niniejszy regulamin KONKURSÓW ASF jest dostępny na stronie www.konkurs.asfashion.eu.

Komentarze, uwagi czy pytania dotyczące Konkursów należy kierować na adres redakcja@asfashion.eu, konkurs@asfashion.eu.


 


 

Nasz Partner


PARTNER MEDIALNY ASF


 


ART PARTNER ASF

 


 

REKLAMA


 


 

REKLAMA


 

REKLAMA
 

 
stat4u

KONKURS FOTOGRAFICZNY Z NAGRODAMI ASF KONKURS GALERIA TAGI BLOG FOTOGRAFIA KONKURSY FOTOGRAFICZNE NOWA TECHNOLOGIA AKT PEJZAŻ MODA PORTRET DIGITAL STUDIUM AKTU FOTO LANDSKAPE NUDE FASHION LUDZIE ASF CZASOPISMO GALERIA AKTY NUDE ART STUDIO FOTOGRAFICZNE KOBIETA DOKUMENT REPORTAŻ GALA WYWIAD FOTOGRAF NAGRODA

Niektóre treści na stronie dozwolone od 18 lat

Mam co najmniej 18 lat